Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 • Art. 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Art. 2: Medewerking door cliënt
 • Art. 3: Leveringstermijn
 • Art. 4: Prijzen en betalingen
 • Art. 5: Vertrouwelijke gegevens
 • Art. 6: Voorbehoud van eigendom en rechten en retentie
 • Art. 7: Risico
 • Art. 8: Intellectuele eigendomsrechten
 • Art. 9: Vrijwaring
 • Art.10: Beëindiging van de overeenkomst
 • Art.11: Toepasselijk recht
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij CorpaTech goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van CorpaTech zijn vrijblijvend, tenzij door CorpaTech schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Een overeenkomst tussen CorpaTech en cliënt komt uitsluitend tot stand na een schriftelijk aanbod van door CorpaTech te verrichten werkzaamheden tegen een bepaalde prijs en een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod door de cliënt.
 3. Cliënt staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan CorpaTech opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop CorpaTech zijn aanbieding baseert.
 4. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat de overige bepalingen onverlet.
 1. Cliënt verschaft CorpaTech steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen en verleent alle medewerking, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen.
 2. Cliënt draagt steeds het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door CorpaTech te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CorpaTech stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CorpaTech het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening aan cliënt te brengen, een en ander onverminderd het recht van CorpaTech tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 4. Cliënt vrijwaart CorpaTech voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid daarvan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van CorpaTech staan. CorpaTech is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van CorpaTech.
 1. Alle door CorpaTech genoemde of overeengekomen (lever)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan CorpaTech bekend waren. CorpaTech spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een termijn brengt CorpaTech niet in verzuim. In alle gevallen, ook indien partijen schriftelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, verkeert CorpaTech wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat cliënt CorpaTech door middel van een aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. CorpaTech is niet gebonden aan al dan niet uiterste (lever)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is CorpaTech gebonden aan een al dan niet uiterste (lever)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen CorpaTech en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 2. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting gehouden zijn indien hij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtsituatie. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan CorpaTech zijn voorgeschreven, evenals gebreken aan zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan CorpaTech is voorgeschreven.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds door CorpaTech gepresteerd is en waarvoor betaling verschuldigd is, dient door cliënt te worden voldaan.
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 2. Bij zowel periodieke als niet-periodieke betalingsverplichtingen van cliënt aan CorpaTech, zal cliënt ervoor zorgdragen dat alvorens CorpaTech met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt, binnen 15 dagen na het aangaan van de overeenkomst c.q. na akkoord gaan met de door CorpaTech aangeboden offerte of aanbod, ten minste 25%, als eerste betalingstermijn bij periodieke betalingsverplichting c.q. voorschotbedrag bij een niet-periodieke betalingsverplichting, van het totale overeengekomen bedrag aan CorpaTech voldaan is. Het restant van het totale overeengekomen bedrag wordt voldaan vóór de definitieve oplevering van de door CorpaTech verrichte werkzaamheden en via door CorpaTech te stellen betalingsvoorwaarden, waarbij steeds een betalingstermijn van 15 dagen als uiterste betaaldatum geldt. Voorschotten worden verrekend met het totaalbedrag.
 3. Partijen leggen in de overeenkomst de datum of data waarop CorpaTech de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vast. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van een specifieke betalingsregeling zal cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of opschorting van een betaling.
 4. Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet voldoet, is cliënt zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Tevens worden incassokosten in rekening gebracht met een minimum van €50,--. Indien cliënt na herinnering tot betaling of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, zal CorpaTech de vordering ter incasso uit handen geven, waarbij cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (invorderings)kosten.
 5. Indien de cliënt een onderdeel van de factuur betwist, is het hem niet toegestaan betaling van het niet-betwiste onderdeel op te schorten of aan door hem te bepalen voorwaarden onderhevig te maken. Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op. De cliënt is niet gerechtigd tot het doen van een beroep op schuldvergelijking.
 6. Betwisting van een (onderdeel van) een factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk met motivering bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht met de hele factuur te hebben ingestemd.
 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Cliënt vrijwaart CorpaTech voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan CorpaTech toerekenbaar zijn.
 1. Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van CorpaTech totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan CorpaTech zijn voldaan.
 2. Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. CorpaTech kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van CorpaTech onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan CorpaTech verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze of een door cliënt aangewezen persoon de feitelijke beschikking erover heeft.
 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CorpaTech, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Indien in afwijking van artikel 8.1 CorpaTech bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van CorpaTech onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen e.d., zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van CorpaTech aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
 3. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dan noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘’fouten’’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door CorpaTech schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele en technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden om fouten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, aan CorpaTech te melden.
 5. Cliënt vrijwaart CorpaTech tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat er sprake is van inbreuk(en) die voortkomen uit of verband houden met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Corpa Tech ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft aan laten brengen.
 6. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door CorpaTech zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van CorpaTech een gereden kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal CorpaTech zo mogelijk zorgdragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien CorpaTech naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal CorpaTech het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. CorpaTech zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichting van CorpaTech wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van CorpaTech voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen:
  1. in een niet door CorpaTech gemodificeerde vorm;
  2. in samenhang met niet door CorpaTech geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of
  3. op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
 7. Cliënt garandeert CorpaTech dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CorpaTech van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s e.d.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Cliënt vrijwaart CorpaTech tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op recht van derden.
 1. De totale aansprakelijkheid van CorpaTech wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van CorpaTech aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat CorpaTech op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 2. Aansprakelijkheid van CorpaTech voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade voor bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan CorpaTech voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdend met de inschakeling van door cliënt aan CorpaTech voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.1, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
 3. De in voorgaande leden van artikel 9 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CorpaTech.
 4. De aansprakelijkheid van CorpaTech wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen pas indien cliënt CorpaTech onverwijld en deugdelijk binnen 15 dagen na datum van het verrichten van de betreffende werkzaamheid in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en CorpaTech ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van de overeenkomst. De ingebrekestelling dient een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CorpaTech in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CorpaTech meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CorpaTech vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 1. Elke partij is alleen tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard of inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Indien cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat CorpaTech ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CorpaTech vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien de wederpartij, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. CorpaTech is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden en gerechtigd tot onmiddellijke definitieve staking van werkzaamheden. In geval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur.
 1. De overeenkomsten tussen CorpaTech en cliënt worden beheerst door Belgisch recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.